Năm học 2020-2021, Tổ 1 gồm 9 lớp như sau:

STT

Họ và tên

Lớp

Sĩ số

Ghi chú

1

Cao Thị Mai

1A1

39

Tổ phó

2

Ngô Thị Nhiễu

1A2

35

 

3

Ngô Thị Thanh Hằng

1A3

38

 

4

Đông Thị Hương

1A4

37

Tổ trưởng

5

Phạm Thị Hiền

1A5

38

 

6

Đỗ Thị Thủy

1A6

38

 

7

Nguyễn Thúy An

1A7

33

 

8

Ngô Thị Lý

1A8

33

 

9

Ngô Thị Duyên

1A9

34